Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02  Интелигентна специализация  | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Търговско-промишлена палата - Благоевград

Търговско-промишлена палата - Благоевград е учредена през 1992 г. като независима неправителствена организация на работодателите. Основната цел на Палатата е да защитава стопанските интереси на своите членове, да предоставя информация и консултации на фирмите в Югозападна България, да подпомага техните усилия за финансова стабилност и конкурентоспособност.

Организацията обединява 170 членове с право на глас и над 1300 асоциирани членове. Управлението се осъществява от 5-члененен Управителен съвет, който се избира от Общото събрание на членовете.

Търговско-промишлена палата - Благоевград е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата, която включва 28 регионални палати. Като част от системата на Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата - Благоевград е включена в световната мрежа на търговските палати.

Членството на БТПП в международните организации я оторизира да издава и заверява документи, подпомагащи външнотърговската дейност на фирмите. За осъществяването на тази функция, Палатата поддържа Единен търговски регистър. База данни "Търговски регистър" се посещава ежедневно от около 1 000 клиенти. Чрез вписването на фирмите в Единния търговски регистър на БТПП, информацията за тях става достъпна чрез ИНТЕРНЕТ за български и чуждестранни потребители. Палатата обединява повече от 44 000 членове.

Към Търговско-промишлена палата - Благоевград са учредени Общински бизнес представителства, които работят в общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Кресна, Струмяни, Гърмен, Сатовча, Якоруда, Белица и Хаджидимово.

От 2008 г. към Търговско-промишлена палата – Благоевград работи Европейски информационен център Европа Директно Югозапад, който е част от информационната мрежа Europe Direct, която обхваща целия Европейски съюз.

ПРОЕКТНИЯ ОПИТ НА ТПП – БЛАГОЕВГРАД СЕ ИЗРАЗЯВА В УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМИТЕ:
ФАР – ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,
ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ,
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - БЪЛГАРИЯ – БЮР МАКЕДОНИЯ,
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ,
ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

изтегли презентация

Партньорство с нас

Новини
Ориентиране в професиите
И през втория срок на учебната 2016/2017 година продължават занятията по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното обра-зование“, финансиран от Оперативна...
Пълния текст
„Общество на знанието“ и европейските ценности
През 2016 г. продължава изпълнението на проекта „Отвъд границите на предразсъдъците“, финансиран от Финансовия механизъм на европейското ...
Пълния текст
НХГ"Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград стартира дейностите по проект, финансиран от програма „Еразъм+“
Подробностите Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград кандидатства по програма „Еразъм+“, ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно...
Пълния текст
Коментари
Профилирана хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград (бивша Солунска) е определена за пилотно училище при изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-пейските структурни и инвестиционни фондове...
Пълния текст
ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ПОДОБРЯВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ И БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
<p> </p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ПОДОБРЯВАНЕТО НА...
Пълния текст
© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.