Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02  Интелигентна специализация  | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Бизнес новини и коментари
‹‹ назаднапред ››
НХГ"Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград стартира дейностите по проект, финансиран от програма „Еразъм+“
Категория: Бизнес новини

Подробностите Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград кандидатства по програма „Еразъм+“, ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ с проект „Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“(No 2015-1-BG01-KA101-014001). Кандидатурата на гимназията получи 96 точки от максимално възможните 100 и така се класира сред одобрените 31 от общо 200 подадени проектни предложения (на 9-то място). Целта на проекта е да се постигне подобряване на качеството на обучението по чужд език и по предмет на чужд език, както и иновации в работата с деца със специални образователни потребности, чрез повишаване на квалификацията на учители посредством индивидуални квалификационни курсове в Англия и Ирландия. Предвижда се участие на общо петима учители – трима по английски език, един по история и един по информатика. Всеки учител може да избира курс, който да отговаря на неговите професионални потребности, необходимост от обогатяване на знанията и нуждите на изпращащата го институция. Той ще трябва да се свърже с обучаващата институция, за да се регистрира за избрания от него курс и да започне своята подготовка в съответствие с изискванията. Участниците в проекта ще имат възможност за работа в екип с учители по чужд език от европейски страни, за разработване на съвместни инициативи. По проект „ Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“ ще бъдат осъществени следните дейности: предварителна подготовка на участниците в мобилностите за включване в избрания квалификационен курс; успешно интегриране в групата учители от различни страни и принос за нейната пълноценна работа; споделяне на добрите практики и придобитите знания и умения с колеги, ученици и тяхното приложение в ежедневната работа; отчет за участието в мобилността и разпространение на проектните дейности и дейности по информация и публичност. След реализирането на проект „Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“ се очаква участниците не само да повишат своите езикови компетентности, но и да използват придобитите знания и умения при чуждоезиковото обучение с цел подготовка на учениците за успешно полагане на изпити по английски език (отговарящи на нива В2, С1 и С2 от Общоевропейската езикова рамка - FCE, CAE, CPE и IELTS), ползване на чуждия език в обучението по отделни предмети от учебния план, както и успешно чуждоезиково обучение на деца със СОП. Добрата чуждоезикова подготовка на учениците способства за тяхната бъдеща реализация и издигане престижа на училището на международно ниво. Обучението в НХГ “Св. св. Кирил и Методий“(бивша Солунска) ще бъде модер-низирано и чрез използването на съвременни информационно-комуникационните технологии. Ползите от участието в мобилностите на петимата учители: Албена Узунова (учител по информатика и информационни технологии), Златка Бобчева, Антоанета Мирчева, Ани Рупова (учители по английски език) и Николай Куколев (учител по история и по гражданско образование), ще бъдат многостранни и дългосрочни. Те гарантират по-висока квалификация на преподавателите, осъвременяване и подобряване ефективността на работата с учениците. След успешното класиране на проектното предложение на НХГ“Св. Св. Кирил и Методий“, училището сключи договор за отпускане на калкулираната финансова подкрепа за реализирането на проекта, която е в размер на 18250 евро.

© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.