Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02  Интелигентна специализация  | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Бизнес новини и коментари
напред ››
Профилирана хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград (бивша Солунска) е определена за пилотно училище при изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
Категория: Коментари

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-пейските структурни и инвестиционни фондове. Цел на проекта е създаването на интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.За реализацията на проекта е изготвена Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище. Като нейни компоненти са включени:
1. Създаване на годишен план изпълнение на Програмата.
2. Създаване на месечни планове за работата на клуб „Кариера“ (оборудвани във всяко от пилотните училища).
3. Разпределение на темите по месеци, ядра, класове и паралелки.
4. Попълване на въпросниците от Националния портал за кариерно ориентиране на учениците (orientirane.mon.bg) от учениците от 7, 10 и 12 клас.
5. Запознаване с Рейтинговата система на висшите училища в България - учениците от втори гимназиален етап на профилираното и професионалното образование.
6. Кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици.
7. Осигуряване на връзка между съответния етап на образование и/или вид училище с пазара на труда (в сътрудничество с центрове за кариерно ориентиране и развитие, институции, работодатели, бизнес организации).
8. Провеждане на годишно събитие по кариерно ориентиране, с което да приключи основния етап от реализираното обучение.
9. Отчитане на количествените и качествените показатели за постигнати резултати в края учебната година.

Екипът на проекта в гимназията, който включва Марин Митов – ръководител, Капка Калибацева – педагогически съветник/психолог, Николай Куколев – класен ръководител и Василка Такеджиева – отговорност по отчетността, премина обучение в периода 13-15 октомври 2015 г. Основна задача пред пилотните училища е участие в апробирането на Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище (в срок от 14 месеца). Работата по кариерно ориентиране на учениците се реализира в сътрудничество със съществуващия към МОН Център за кариерно ориентиране в Благоевград (http://orientirane.mon.bg/?m=4&cko=3100).

© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.