Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02  Интелигентна специализация  | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Бизнес новини и коментари
напред ››
Ориентиране в професиите
Категория: Бизнес новини

И през втория срок на учебната 2016/2017 година продължават занятията по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното обра-зование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП „НОИР“), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк-турни и инвестиционни фондове. На 16 февруари 2017 г. учениците от XII „в“ клас посетиха Радио-телевизионен център – Благоевград, където се запознаха с професиите на журналиста, редактора, продуцента, както и на техническите специалисти, отговарящи за излъчванията в ефир, акустиката в звукозаписните студиа, поддръжката на техническото оборудване. Информацията бе представена от Рина Далева – главен продуцент на Радио Благоевград, Стоян Богоев – главен инженер и Маргарит Русев – ръководител на музикалното студио. В срещата участваха Биляна Пентова-Ангелова - ръководител на ЦКО и кариерните консултанти Александра Ковачева и Катя Финдрина. На 23 февруари 2017 г. Центърът за кариерно ориентиране организира посещение на ученици от X „а“ и XII „в“ клас в Бюро по труда в Благоевград. Младите хора се запознаха със структурата и услугите, които предоставят от Агенцията по заетостта и нейните териториални дирекции „Бюро по труда“. Специално внимание бе отделено на Кариерния център към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград, който има за цел кариерно ориентиране и професионално консултиране на заети и самонаети лица, както и на търсещи реализация безработни лица и завършили образованието си младежи без трудов опит. От специално подготвена презентация учениците получиха информация за възможностите, които предоставя европейския интернет портал за професионална мобилност EURES при търсене на свободни работни места и професионална реализация на територията на всички държави членки на Европейския съюз.

© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.