Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02 Интелигентна специализация | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Електронен подпис

Във връзка с приетия в България Закон за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП), БТПП като регистриращ орган към "ИО" АД, издава УЕП за физически и юридически лица - съответно StampIT Doc и StampIT DocPro.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Издаването на УЕП изисква лично явяване пред Регистриращия Орган на лицето, на чието име ще се издава сертификата!

За физически лица:

Лична карта на физическото лице, което се вписва в съдържанието на сертификата.

За юридически лица:

 1. Съдебно решение за регистрация-оригинал и копие, заверено от заявителя;
 2. Документ за данъчна регистрация - оригинал и копие, заверено от заявителя;
 3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие, заверено от заявителя;
 4. Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец преди подаване и подписване на искането за издаване на сертификат – предоставя се оригинал или нотариално заверено копие;
 5. Документ за самоличност (лична карта) на физическото лице, което се вписва в съдържанието на сертификата и е упълномощено да представлява юридическото лице - оригинал и копие, заверено от заявителя;
 6. Нотариално заверено пълномощно, от което произтича представителната власт на физическото лице спрямо юридическото лице - оригинал. Този документ е необходим в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на юридическото лице.

Цени (с ДДС) на издаваните в БТПП цифрови сертификати в сила от 26.05.2008 г. :

 • StampIT Doc - за физически лица - 38.40 лв.
 • StampIT DocPro - за юридически лица - 56.40 лв.
 • Смарт карта (Smart Card) - 15.60 лв.
 • Четящо устройство (Smart Card Reader) - 24.00 лв.

Издаване на Удостоверение за Електронен подпис
За контакти:

Информационен Център по Електронна търговия
тел.: (02) 8117 556
факс: (02) 987 32 09
e-mail: ecic_sign@bcci.bg


Подновяване на Удостоверение за Електронен подпис

Във връзка с приетия в България Закон за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП), БТПП като регистриращ орган към „ИО” АД, подновява УЕП за физически и юридически лица - съответно StampIT Doc и StampIT DocPro.

Подновяването се извършва до деня на изтичането срока на валидност на сертификата. В противен случай се прилага процедурата по издаването на НОВ сертификат и се прилагат всички необходими документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Подновяването на УЕП изисква лично явяване пред Регистриращия Орган на лицето, на чието име е издаден сертификата!

За физически лица:

 1. Лична карта на физическото лице, което се вписва в съдържанието на сертификата.
 2. Карта StampIT, върху която е бил издаден сертификата

За юридически лица:

 1. Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец преди подаване и подписване на искането за подновяване на сертификат – предоставя се оригинал или нотариално заверено копие;
 2. Документ за самоличност (лична карта) на физическото лице, което се вписва в съдържанието на сертификата и е упълномощено да представлява юридическото лице - оригинал и копие, заверено от заявителя;
 3. Нотариално заверено пълномощно, от което произтича представителната власт на физическото лице спрямо юридическото лице - оригинал. Този документ е необходим в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на юридическото лице.
 4. Карта StampIT, върху която е бил издаден сертификата.

Цени (с ДДС) на подновяваните в БТПП цифрови сертификати в сила от 26.05.2008 г.:

 • StampIT Doc - за физически лица - 32.64 лв.
 • StampIT DocPro - за юридически лица - 47.94 лв.

Информационният Център по електронна търговия издава и подновява Удостовереия за Електронен подпис.

Участие в иновационни проекти

Информационният Център по електронна търговия организира семинари и обучение, предоставя информация, свързана с участието в иновационни проекти и инициативи на ЕК.

Подпомага участитето на малки и средни предприятия (МСП) в технологични проекти, чрез индивидуални консултации, информация и предоставяне на материали, 7 рамкова програма.

© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.