Бизнес новини и коментари
Адреси на фирми от Благоевградска област
Оферти за бизнес контакти
Европейски информационен център
Регионална Търговско-Промишлена Палата
Програми и проекти на ЕС
Правна и икономическа информация
Рекламирайте тук

Търговско-промишлена Палата Благоевград - Проект В3.32.02 Интелигентна специализация | Smart Specialization

Търговско-промишлена Палата Благоевград - партньорство по проекти финансирани от европейския съюз

 
Октомври 2008
2700 Благоевград
ул. "Тодор Александров" 23, ет. 6
тел.:073/88 50 17, 073/88 50 18
моб.:0885 067 783, 0899 953 848
e-mail:palata.bl@mail.bg, palata_bl@abv.bg
Единен търговски регистър

Доброволен единен търговски регистър на БТТП

БТПП поддържа повече от 40 години Единен търговски регистър на български фирми и други правни субекти, който е доброволен.

Поддържането на търговския регистър от БТПП не е самоцел. Неговата основна, приоритетна функция е насочена към обслужване на обществото и бизнеса и издаване и заверка на последващи документи, подпомагащи предприемачите за осъществяване на външнотърговската им дейност.

Предимства на Единния търговски регистър

 1. централизиран - регистрират се фирми, сдружения и др. от цялата страна, без да е необходимо представителите им да идват в София за това. Палатата е назначила свои представители в 28-те регионални търговско-промишлени палати/камари, членове на единната система на българските търговско-промишлени палати/камари, които на място събират и обработват документите за регистрация;
 2. регистрацията се извършва по унифицирани формуляри и при прилагане на единни правила и практика.
 3. универсален - регистрират се фирми създадени по Търговския закон, сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кооперации по Закона за кооперациите, предприятия, институти, дружества по чл. 357 от ЗЗД и др. правни субекти.
 4. въвежда се информацията за фирми, обявени в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация;
 5. публичен - всеки, който пожелае (българско или чуждестранно лице) може да получи справка от него. Осигурен е свободен достъп до регистъра на сайта на Палатата в интернет www.bcci.bg - българска и английски версии. Ежедневно базата - данни се посещава от около 1000 клиенти.

Вписване в Едииния търговски регистър

Необходими документи за вписване в Еддиния търговски регистър:
 1. Заявление по образец от БТПП
 2. Фотокопия на всички решения за регистрация на търговеца в съответния Окръжен /градски/ съд и или Агенция по вписванията
 3. Удостоверение за актуално състояние
 4. Фотокопие от публикацията на решението на съда в Държавен вестник /ако това се изисква/
 5. Фотокопие от учредителен акт на търговеца /Дружествен договор, Устав, Учредителен акт/
 6. Единен идентификационен код
 7. Спесимен, в оригинал, от подписа на лицето/лицата, представляващо/и търговеца, съгласно съдебното решение, може да бъде заверен нотариално или положен пред упълномощен служител от Бюро "Търговски регистър" на БТПП
 8. Нотариално заверено пълномощно в оригинал /нотариално заверен препис от него/ от представляващия фирмата по съдебно решение за други лица, оторизирани от него да подписват документи, свързани с външнотърговската дейност на фирмата
 9. Спесимен, в оригинал, от подписа на всяко упълномощено лице, заверен нотариално или положен пред упълномощен служител от Бюро "Търговски регистър" на БТПП
 10. Попълнена регистрационна карта по образец на БТПП

Заявление за първоначална регистрация

Регистрационна карта

© 2008-2015 Търговско-промишлена палата - Благоевград. Всички права запазени.